SimpLaypvcvloeren.nl is een onderdeel van VLOER BETER. Algemene voorwaarden VLOER BETER;

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. VLOER BETER: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VLOER BETER, gevestigd c.q. kantoorhoudend aan de Bilderdijkstraat 2-7 te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62449435;

b. klant: het bedrijf of de natuurlijke persoon die met VLOER BETER een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van VLOER BETER heeft ontvangen of met wie VLOER BETER in enige rechtsbetrekking staat of voor wie VLOER BETER enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen VLOER BETER en de klant;

d. product: het product dat VLOER BETER in het kader van de overeenkomst levert;
e. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
f. website: de website www.vloerbeter.nl en overige websites die onderdeel zijn van en beheerd worden door VLOER BETER.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VLOER BETER en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen VLOER BETER en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VLOER BETER, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VLOER BETER vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien VLOER BETER niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VLOER BETER in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2. Een offerte of aanbod van VLOER BETER is geldig gedurende 2 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, overeenkomsten of publicaties van VLOER BETER binden VLOER BETER niet.

3.4. De door VLOER BETER aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van VLOER BETER niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.5. VLOER BETER heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

3.6. Het assortiment dat wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en monsters

4.1. Alle afbeeldingen en gegevens e.d. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Bepaalde producten zijn van natuurlijke materialen vervaardigd of bestaan (deels) uit natuurlijke materialen. Is aan de klant een monster van het product verstrekt, dan is het monster slechts als aanduiding getoond, zodat o.a. kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. het aanbod en/of de offerte van VLOER BETER schriftelijk, via de e-mail of op enige andere wijze uitdrukkelijk heeft aanvaard; of de offerte per mail duidelijk heeft beantwoordt met een vorm of aanduiding als bijvoorbeeld akkoord, etc.
b. de overeenkomst heeft ondertekend.

Artikel 6. Annulering

6.1. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.

Artikel 7. Prijzen

7.1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
7.2. Voor de klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. 7.3. VLOER BETER heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 8. Transportkosten

8.1. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de omvang van de bestelling en van de locatie waar de bestelling geleverd dient te worden.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan VLOER BETER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VLOER BETER ter beschikking worden gesteld.

9.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

9.3. De klant is gehouden VLOER BETER onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.4. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, gebruiken en verkopen, op welke wijzen dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

9.5. Alle gegevens en inlichtingen die door VLOER BETER zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

9.6. VLOER BETER gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

10.1. VLOER BETER zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2. VLOER BETER heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 11. Inlichtingen en adviezen

11.1. Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en VLOER BETER kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 12. Leveringstermijn

12.1. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

12.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van VLOER BETER ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 13. Levering

13.1. De producten worden door VLOER BETER afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. De producten worden tot aan de voordeur geleverd en de klant dient aanwezig te zijn en te tekenen voor ontvangst.

13.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is. Indien levering op de locatie wordt belemmerd door een obstakel, dan worden de producten geleverd tot aan het obstakel.

13.3. VLOER BETER is gerechtigd om in gedeeltes te leveren, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

13.4. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is VLOER BETER gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant. Indien de klant de producten die VLOER BETER onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft VLOER BETER het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 14. Conformiteit en reclames

14.1. VLOER BETER staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of de juiste hoeveelheid is geleverd;
b. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

14.3. Reclames dienen zo spoedig mogelijk na de levering schriftelijk of via de e-mail bij VLOER BETER te worden ingediend.
14.4. De klant is verplicht VLOER BETER de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat VLOER BETER overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat VLOER BETER erkent dat het geleverde product gebrekkig is.

14.5. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan VLOER BETER van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van VLOER BETER naar VLOER BETER terugstuurt.

14.6. Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal VLOER BETER het product vervangen of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van VLOER BETER is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 19 is opgenomen.

14.7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

14.8. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. en schade aan de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant in strijd met de behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking.

Artikel 15. Klantenservice en klachten

15.1. Vragen en/of klachten over de bestelling kunnen worden ingediend bij de klantenservice van VLOER BETER. De klantenservice van VLOER BETER is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. via het e-mailadres info@vloerbeter.nl;
b. via het telefoonnummer +31 6 51 555 989.

15.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

15.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

15.4. Klachten worden door VLOER BETER indien mogelijk in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

Artikel 16. Betaling

16.1. Consumenten kunnen eenvoudig het totaalbedrag van de bestelling betalen voor aflevering van de bestelde producten. Dit kan doormiddel van Ideal of een normale bankoverschrijving. Tevens is het mogelijk om 50% vooraf te betalen en 50% bij aflevering d.m.v. contante betaling aan de chauffeur.

16.2. Bedrijven dienen het totaalbedrag van de bestelling vooraf te betalen, tenzij anders is overeengekomen.

16.3. VLOER BETER kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt als een vloer niet wordt geleverd door het niet nakomen van de gemaakte betalingsafspraak.

16.4. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

16.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

16.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van VLOER BETER op de klant onmiddellijk opeisbaar.

16.7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een bedrijf

17.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van VLOER BETER, totdat alle vorderingen die VLOER BETER op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

17.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet: a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

17.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VLOER BETER veilig te stellen.

17.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens VLOER BETER niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is VLOER BETER gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van VLOER BETER op volledige schadevergoeding.

17.5. Indien VLOER BETER gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht VLOER BETER toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van VLOER BETER zich bevinden.

17.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk VLOER BETER daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van VLOER BETER.

17.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan VLOER BETER toekomende rechten onverlet.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

18.1. VLOER BETER is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst VLOER BETER ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

18.2. VLOER BETER is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

18.3. Voorts is VLOER BETER bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.4. VLOER BETER is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

18.5. Indien VLOER BETER tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

18.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of VLOER BETER de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de producten die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn geleverd aan de klant gefactureerd, onverminderd het recht van VLOER BETER op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en verjaring

19.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

19.2. VLOER BETER kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. VLOER BETER zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

19.3. VLOER BETER kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

19.4. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VLOER BETER is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

19.5. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

19.6. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde product. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt, vervoert, monteert of installeert.

19.7. VLOER BETER is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

19.8. In geen geval is VLOER BETER aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

19.9. VLOER BETER is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, boetes opgelegd door overheidsinstanties en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

19.10. Indien VLOER BETER aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VLOER BETER beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VLOER BETER gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VLOER BETER beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

19.11. De klant vrijwaart VLOER BETER voor vorderingen die derden tegen VLOER BETER instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor VLOER BETER niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden VLOER BETER op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor VLOER BETER mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

19.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens VLOER BETER vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens VLOER BETER kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

19.13. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens VLOER BETER handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die VLOER BETER daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 20. Overmacht

20.1. VLOER BETER is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan VLOER BETER door haar leveranciers; ex- en importverboden; storingen en ongevallen in het bedrijf van VLOER BETER; het verbranden van middelen van vervoer van VLOER BETER, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

20.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van VLOER BETER.

20.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal VLOER BETER niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren zullen zowel VLOER BETER als de klant gehouden zijn om die te benutten.

20.4. Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen tot aan de overmachtssituatie is geleverd zal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

21.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak VLOER BETER gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VLOER BETER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VLOER BETER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21.3. VLOER BETER verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door VLOER BETER geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

22.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van VLOER BETER mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die op de website staan kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op elke overeenkomst tussen VLOER BETER en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

23.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en VLOER BETER worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VLOER BETER gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat VLOER BETER schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 24. Herroepingsrecht

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@looselaypvcvloeren.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”